1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2.    Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. GoldbachFotografie behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3.    Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van uw bestelling door GoldbachFotografie. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit binnen 7 werkdagen gecommuniceerd.

4.    Prijs en betaling

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. De verzendkosten worden bij het afrekenen toegevoegd. Er kan middels een bankoverschrijving betaald worden, of direct via IDEAL betaald worden of via Paypal betaald worden. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden GoldbachFotografie niet.

5.    Levering

Zodra de betaling is zal de bestelling doorgezet worden naar de drukkerij en is de verwachte levertijd 7 werkdagen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en bij overschrijding van de verwachte levertijd heeft u geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Het risico ter zake van de producten over op u op het moment van aflevering. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over indien er geen openstaande bedragen meer zijn.

6.    Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van Intellectuele Eigendom betreffende het fotografisch Werk en andere gegevens in de ruimste zin van het woord liggen bij de Fotograaf. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifiek Werk anders aangegeven is.

De Klant verkrijgt na het voldoen van alle betalingsverplichtingen het recht van gebruik van de foto’s voortvloeiende uit deze overeenkomst en met schriftelijke toestemming van de Fotograaf, naast de rechten die de Fotograaf op de foto’s blijft behouden zoals het recht op naamsvermelding.

Elk gebruik van het Werk dat niet is overeengekomen of dat in strijd is met hetgeen tussen de Klant en de Fotograaf is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het Intellectueel Eigendomsrecht van de Fotograaf.

Bij inbreuk op het Werk heeft de Fotograaf het recht een aanvullende vergoeding te vorderen van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Onverminderd het voorgaande kunnen de Intellectuele Eigendomsrechten op het Werk afgekocht worden tegen een door de Fotograaf bepaalde vergoeding. Na afkoop van de Intellectuele Eigendomsrechten geniet de Klant het onbeperkte genot van de Intellectuele Eigendomsrechten op het Werk.

7.    Retourneren

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

8.    Overmacht

Ingeval nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is en dit is te wijten aan een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Fotograaf en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden (second shooter), dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de Fotograaf, dan is de Fotograaf gerechtigd de nakoming voor een door hem te bepalen termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, zullen onder meer worden verstaan: hevige weersomstandigheden, overlijden van familie van de Fotograaf in 1e graad en 2e graad, overlijden van partner van de Fotograaf, onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de apparatuur van de Fotograaf, ongevallen of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de Fotograaf of een derde (second shooter) die door hem voor de uitvoering van de verbintenis is ingeschakeld.

Indien de Fotograaf door overmacht, o.a. door terroristische aanslagen, brand of autopech, is verhinderd enige verbintenis jegens de Klant na te komen, en de overmachtssituatie naar het redelijke oordeel van de Fotograaf van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst volgens de wet en de daaraan verbonden gevolgen.

9.    Privacy

GoldbachFotografie gaat zorgvuldig om met uw gegevens conform de privacy-wetgeving.

 

10.   Faillissement/surséance

De Fotograaf heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval overlijden of surséance van betaling van de Klant.

De Klant heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement, surséance van betaling of langdurige arbeidsongeschiktheid waar de redelijke vrees is dat de Fotograaf haar verplichtingen niet zal kunnen nakomen of niet voor een passende vervanger heeft gezorgd.

 

11.    Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig indien deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt, en beide partijen de wijziging(en) door middel van ondertekening door de daartoe bevoegde personen geaccordeerd.

12.     Wijzigingen in de voorwaarden

De Fotograaf is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen ten opzichte van Klant in werking zodra haar de wijziging is meegedeeld.

13.     Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Pin It on Pinterest